Skrivelser 2021

2021-10-18: Synpunkter på Samrådsunderlag Miljöprövning av Slottshagen avloppsreningsverk

2021-06-27: Yttrande om Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)

2021-06-17: Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen Trafikstrategi för Norrköping

2021-05-22: Remissvar på detaljplan Kroken 13 (utloppet) och Nordantill 1:1 SPN 2019 10030214

2021-03-30: Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen, Norrköping angående Miljökonsekvensbeskrivning för Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7

2021-03-18: Remissvar på detaljplan Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen SPN 2019/0119 214

2021-03-01: Yttrande över Samråd – åtgärder för minskad översvämningsrisk längs Ljura bäck

2021-02-28: Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraft på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 i Norrköpings kommun (projektnamn Morkulleberget)

2021-02-25: Yttrande över samrådshandlingar för Ostlänken Järnvägsplan för delsträcka Stavsjö-Loddby. Ärendenummer: TRV 2014/72083

2021-02-18: Nylund 2:54, Gamla Stockholmsvägen/Wilhelmsdalsvägen, Åby Yttrande angående begäran om förhandsbesked för nybyggnad av ett LSS-boende

2021-02-03: Överklagan av mål P 3086-20. Detaljplan för Borg 17:6 med närområde (Klinga verksamhetsområde), Norrköpings kommun

2021-01-21: Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde, Åby, Norrköpings kommun

2021-01-15: Yttrande över Remiss 511-15416-2020 översyn av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård och förslag till ändring av beslut.
Länsstyrelsen Östergötland: Remiss om översyn av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård och förslag till ändring av beslut