Klimatgruppen

Vi befinner oss vid ett vägskäl i mänsklighetens historia
Forskningen är enig om att vi drastiskt måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att undvika katastrofala konsekvenser. Vi har redan värmt upp jorden drygt 1 grad till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Vid två graders uppvärmning är risken stor att jorden blir självuppvärmande, det vill säga att jordens klimat inte längre är under vår kontroll. Vi behöver en omfattande samhällsomställning och det är bråttom.

För att omställningen ska ske behöver opinionen stärkas och politiker och makthavare genomföra kraftfulla reformer. Ju fler vi är, desto större är vår kraft att påverka.

Kontaktperson Lotta Lanne: lottalanne.se, tel. 070-315 62 39

Nedan följer dokumentation över gruppens arbete.

Klimatfika-träffar

Våra träffar sker en gång i månaden. Då följer vi upp det som hänt sedan senaste träffen och vi diskuterar vad som ska göras framöver. Alla är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs och du behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen. Du behöver inte heller åta dig några arbetsuppgifter. Vi bjuder på fika.
Anmäl till lottalanne.se senast dagen före om du vill ha fika.

Mellan klimatfikaträffarna kan del-grupper träffas för olika projekt.

Vi träffas på tisdagar kl. 18:00- ca. 20.00

Plats: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53.
Ring Lotta Lanne 070-315 62 39 så hämtar vi dig från gatan. Det går även bra att du kopplar upp dig via länk: https://meet.jit.si/klimatfikanorrkoping eftersom träffarna är hybridmöten.

  • 3 september
  • 1 oktober
  • 12 november
  • 10 december

Grupp på Facebook

Vi har en grupp på Facebook där vi delar med oss av information, diskuterar och skapar evenemang för aktiviteter i Klimatgruppen. Gruppen heter ”Klimatgruppen i Norrköping (Naturskyddsföreningen)”. Det är en sluten grupp som du behöver ansöka om att bli medlem i.

Klimatduplo

Klimatgruppen har skapat ett ”klimatduplo” som på ett pedagogiskt sätt inventerar ett års utsläpp hos en individ. Varje kloss motsvarar ett ton CO2 och inventeringen görs i fem kategorier som får varsin färg: prylar, transport, boende, mat och samhälle / välfärd.
Den färdiga stapeln med klossar kan sedan jämföras med medelsvensken. Syftet är att visa att det går att göra mycket för att minska sina egna utsläpp, men det räcker inte. För att nå en hållbar nivå måste stora förändringar ske i samhället.

Här finns inventeringsdokumentet och en tipslista på hur du kan sänka din duplostapel. Det är fritt att kopiera dokumenten om du vill ordna klimattestet i olika sammanhang. Duplo- eller legoklossar i olika färger behöver du också skaffa

Här kan du ladda ner klimatinventeringen
Här kan du ladda ner tips på hur du kan sänka din duplostapel

Källor och information:
Folkbildning Klimat – Populärvetenskaplig klimatfakta

Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se)

Klimatet och konsumtionen (naturvardsverket.se)

Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017 (chalmers.se)

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se)

Matkalkylatorn – Världsnaturfonden WWF

Miljöräkenskaper (scb.se)

Hållbar energi i Norrköping

Under kommunens Globala veckor i november 2022 ordnade Klimatgruppen tillsammans med Studiefrämjandet föreläsningar och diskussioner om framtidens hållbara energi och om hur Naturskyddsföreningen i Norrköping kan arbeta vidare med frågan.

Under första timmen behandlades Naturskyddsföreningens vision över det hållbara energisystemet. Du kan se föreläsningen här: https://www.youtube.com/watch?v=y2K5LeuCYvI
Föreläsningen bygger på Naturskyddsföreningens rapport Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem:  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/energirapport-visar-att-framtiden-ar-fossilfri/

Under andra timmen föreläser Johanna Moberg, miljöcontroller på Norrköpings kommun, om arbetet med en ny energiplan för Norrköping, färdplan för fossilfri kommunal verksamhet och kommunens koldioxidbudget. Vi får också en liten inblick i det som berör klimat och miljö i det nya politiska styrets politiska program.
Du kan se och lyssna på diskussionerna här: https://www.youtube.com/watch?v=E3UPHAEAmNo

Koldioxidbudget för Norrköping

Klimatgruppen arbetade fram ett medborgarförslag om att Norrköping borde ta fram en koldioxidbudget. Medborgarförslaget beviljades och Norrköping skaffade en budget våren 2022. Här är länken till kommunens koldioxidbudget.  https://www.norrkoping.se/organisation/hallbar-utveckling/ekologisk-hallbarhet/energi-och-klimat/koldioxidbudget-for-norrkoping

Vi vill att politikerna i Norrköping använder koldioxidbudgeten som ett verktyg för att få ner utsläppen i linje med Parisavtalet. I januari 2023 skickade vi ett brev. till Kommunstyrelsen och dess ledamöter. Efter många påstötningar fick vi ett svar i oktober 2023 från liberalernas partisekreterare.

I mars 2024 fick vi svar från kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M). Våren 2024 uppvaktar Klimatgruppen kommunens handläggare av ny energiplan och färdplan för koldioxidfri kommunal verksamhet.

 

Klimatstrejker varje fredag

Många medlemmar i Naturskyddsföreningen deltar i klimatmanifestationerna som Norrköpings Fridays for future ordnar i Hörsalsparken varje fredag kl 15-17, året runt. Se mer på Facebook: Norrköpings Fridays For Future.

Vi har manifesterat och demonstrerat sedan hösten 2018.

Studiebesök

Vi har uppmärksammat att EONs kraftvärmeverk på Händelö är Norrköpings största utsläppare av koldioxid. Vi besökte därför Händelöverket i november 2021 för att studera anläggningen och höra hur Eon arbetar med att bli koldioxidneutral.

Våren 2022 besökte vi Fiskeby Board, eftersom de släpper ut mycket fossil koldioxid. En redogörelse för studiebesöket finns här.

2023 besökte vi Tekniska Verken i Linköping och vi har även uppmärksammat goda exempel på klimatanpassade hushåll och huskonstruktioner.

Medborgarförslag

Vi har hjälpts åt att formulera och bevaka en rad medborgarförslag. Här är förslagen och kommunens svar:

2023-01-13 Bevara Gubbens Trädgård

Politiskt beslut angående Gubbens Trädgård 2023-08-30

2021-03-19: Koldioxidbudget
Våren 2022 antog Kommunstyrelsen medborgarförslaget och en budget togs snabbt fram. Den kan studeras här. Nu gäller det att följa upp kommunens arbete med att uppfylla budgeten med konkreta handlingar.

2021-02-23: Riktlinjer för klimatsmart resande och transporter
2021-05-05 Kommunens svar på medborgarförslaget om riktlinjer för klimatsmart resande och transporter

2020-10-30: Tjänsteresor
2021-04-15 Kommunens svar på medborgarförslaget om tjänsteresor

2020-02-11: Medlemskap i Klimatkommunerna
2020-07-01: Kommunens svar på medborgarförslaget om medlemskap i Klimatkommunerna

Klimatkommunernas medlemstest 2020

2019-11-28: Klimatneutral upphandling
2021-02-22 Kommunens svar på medborgarförslaget om klimatneutral upphandling

2019-05-24: Klimatnödläge
2020-03-02: Kommunens svar på medborgarförslaget om klimatnödläge

2019-05-07: Bygga i trä
2019-11-12: Kommunens svar på Bygga i trä

2019-02-05: Klimatplan
2019-06-13: Kommunens svar på medborgarförslaget om Klimatplan

2019-02-05: Solenergiutbyggnad
2019-06-18: Kommunens svar på medborgarförslaget om solenergiutbyggnad

Debattartiklar

2020-03-19 Flygplatssubventionen

2020-04-28 Slagkraftiga beslut

2020-08-02 Nerdragna cykelinvesteringar

2020-10-09 Bevara jordbruksmarken

2020-12-03 Slopade cykelinvesteringar

2020-12-03 svar från Karin Jonsson, ordf för Tekniska nämnden

2020-12-11 Debattartikel införd i NT, från den samlade miljörörelsen i Norrköping
2020-12-31 Genmäle NT

2021-11-19 Bilen är fortfarande högst rankad i hierarkin

2021-11-26 Släpp den nukleära snuttefilten

2021-11-29 Vilken resa vill du ersätta med cykel

2023-12-10 Alternativ ledare i NT

2024-02-03 Vi måste prata om hur Norrköping ska byggas ut

2024-02-18 Debattartikel i NT om friytor vid bostadsbyggnation 

Undersökning av klimatförnekare i kommunstyrelsen

Vid våra klimataktioner har vi flertalet gånger stött på politiker som tvivlar på den samlade vetenskapen om klimatet. Vi identifierar detta som ett stort hinder i kommunens klimatarbete. Därför genomförde vi en enkät bland ledamöterna i Kommunstyrelsen. Svaren sammanställde vi i ett pressutskick som skickades till lokalmedia i början av juni 2020 och resulterade i flera artiklar.

Felaktigheter om klimatkrisen

Vi har haft ett antal debatter med lokalpolitiker i Norrköping och ibland har okunskapen om klimatkrisen varit slående. Därför reder vi här ut några av de mest frekventa påståendena:
Svar på vanliga påståenden om klimatkrisen.

Läs- och lyssningstips

Klimatkommunerna  https://klimatkommunerna.se/

Östergötlands miljönätverk www.miljonatverket.se Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen kan gå på träffarna.

Checklista på vad den klimatpolitiska handlingsplanen borde innehålla  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/naturskyddsforeningens-checklista-for-den-klimatpolitiska-handlingsplanen-2023/

Öka vegetarisk mat i skolorna https://foodjams.se/

Klimatgranskaren  https://klimatgranskaren.se/

Klimatpodden

Podd Klimatgap

Podd Solcellskollen

Vindkraftspodden

Klimatnätverket

Vi uppmanar alla klimatintresserade medlemmar i Naturskyddsföreningen att gå med i Klimatnätverket. Då får du nyhetsbrev och tips på aktiviteter som ordnas i föreningen. Logga in på Naturkontakt (länk https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/  ) och anmäl dig.