Plangruppen

Plangruppen söker flera som kan granska och yttra sig i kommunens samhällsplanering.
Vi tittar på översikts- och detaljplaner. Vi studerar lagar, riktlinjer och forskningsrapporter.
Bevarande av jordbruksmark och tätortsnära natur, parker och friluftsområden samt fungerande kollektivtrafik, cykelbanor och strandskydd är prioriterade frågor.
Vi utbildar och ger tips. Hör av dig om du är nyfiken för en intro-träff!

Kontaktpersoner:
anders.wennerblad@gmail.com, 0731 – 500 368

lotta@lanne.se,  070-315 62 39

Vår strategi för planfrågor
Vi granskar översiktsplaner och detaljplaner. Yttrar oss då vi finner att brister finns. Plangruppen tar fram förslag till yttranden som sedan remissas för beslut i styrelsen.

Detta vill vi:
– Fungerande grönstruktur i hela kommunen, inklusive mindre tätorter.
– Natur med höga värden och tätortsnära natur viktig för närboende och friluftslivet ska skonas
– Exploateringar ska göras så skonsamt som möjligt för befintlig natur
– Befintlig och tillkommande byggd miljö ska förses med grönska i så stor utsträckning som möjligt

– Vattenfrågor bevakas
Vattentäkter ska skyddas
Strandskyddet ska värnas
Biologisk mångfald i vatten ska värnas
Dagvatten ska behandlas ekologisk riktigt

– När naturvärden påverkas vid exploateringar ska kompensatoriska åtgärder vidtas.
– Jordbruksmark ska inte bebyggas. Självförsörjning ska uppnås och minskade transporter.

– Minska transportbehovet och skapa social hållbarhet genom att fullständiga stadsdelar   byggs med bostäder, arbetsplatser, naturområden, odlingslotter, service, gång – och   cykelbanor som leder till stadsdelarnas målpunkter och bra kollektivtrafik.

– P-platser / garage  ska betalas av bilägarna. Inte av de som inte har bil.

– Verka för spårtrafik både för gods och människor

– De fyra sociala zonerna i bostadsområden ska värnas – privat, halvoffentlig och offentlig.
Utemiljöerna ska vara tillräckligt stora vid bostäder och arbetsplatser.

– Skolgårdar ska vara tillräckligt stora och funktionella enligt plan – och bygglagen och Boverkets anvisningar.

– Energihushållning i byggnader ska stimuleras.

– Förnybar energi ska stimuleras. Sol, vind, vattenkraft och hållbar bioenergi.

– Klimat-anpassning ska tillämpas.

logotyp för mål 11 hållbara städer och samhällen, globala målen

17 april 2023. Stormöte vid Marby Storgård (Hästklinken). All jordbruksmark och en stor del av alla tätortsnära skogar hotas av mycket stora byggplaner.  Planbesked lämnat till markägaren. På träffen redovisade Anders Wennerblad ”hotbilden” samt om ny ÖP 2025. (översiktsplan) som vi ska yttra oss i. Senare kommer detaljplanerna. Anders berättade om Naturskyddsföreningens breda verksamhet och med fokus på plan-gruppen. Per Melin som driver jordbruk, stall med bred framgångsrik verksamhet samt hästklinik, redovisade att hans verksamhet med matproduktion och övrigt måste läggas ner om planerna realiseras.
Ca 55-60 personer var med inkl. medlemmar från Motala, några politiker samt NT.