Plangruppen

Plangruppen söker flera som kan granska och yttra sig i kommunens samhällsplanering.
Vi tittar på översikts- och detaljplaner. Vi studerar lagar, riktlinjer och forskningsrapporter.
Bevarande av jordbruksmark och tätortsnära natur, parker och friluftsområden samt fungerande kollektivtrafik, cykelbanor och strandskydd är prioriterade frågor.
Vi utbildar och ger tips. Hör av dig om du är nyfiken för en intro-träff!

Kontaktpersoner:
anders.wennerbladgmail.com, 0731 – 500 368

lottalanne.se,  070-315 62 39

Vår strategi för planfrågor
Vi granskar översiktsplaner och detaljplaner. Yttrar oss då vi finner att brister finns. Plangruppen tar fram förslag till yttranden som sedan remissas för beslut i styrelsen.

Detta vill vi

Skydda naturen

Natur med höga värden ska skonas från exploatering.

Tätortsnära natur som är viktig för närboende och friluftslivet ska skonas.

Fungerande grönstruktur i hela kommunen, inklusive i mindre tätorter.

Exploateringar ska göras så skonsamt som möjligt för befintlig natur.

Bevara biologisk mångfald och skydda vatten

Befintlig och tillkommande byggd miljö ska förses med grönska med biologisk mångfald i så stor utsträckning som möjligt.

Vattenfrågor bevakas.

o   Vattentäkterna ska skyddas.

o   Strandskyddet ska värnas.

o   Biologisk mångfald i vatten ska värnas.

o   Dagvatten ska behandlas ekologiskt riktigt.

När naturvärden påverkas vid exploateringar ska kompensatoriska åtgärder vidtas.

Skydda jordbruksmarken

Jordbruksmark ska inte bebyggas eftersom vi strävar efter självförsörjning och minskade transporter.

Fullständiga stadsdelar

Minska transportbehovet och skapa social hållbarhet genom att fullständiga stadsdelar byggs med bostäder, arbetsplatser, naturområden, odlingslotter, service, gång- och cykelbanor och bra kollektivtrafik.

Cykelnätet

Cykelnätet ska tydligt leda till stadsdelarnas målpunkter och knyta samman dessa. För att skydda barns skolvägar och rörlighet, samt möjliggöra cykelanpassad snöröjning är det viktigt att inte hänvisa till blandtrafik. Förutom säkerhet och trygghet måste även god framkomlighet och komfort prioriteras för ett attraktivt cykelnät. Grönytor och minimering av luft- och ljudförorening från biltrafik vid gång- och cykelbanor är viktigt.

Spårtrafik

Verka för spårtrafik både för gods och människor.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser och garage ska endast bekostas av de som har bil.

God miljö vid bostäder och skolor

I bostadsområden och vid skolor ska det finnas möjlighet till utevistelse, grönska och social interaktion. De fyra sociala zonerna i bostadsområden ska värnas – privat, halvprivat, halvoffentlig och offentlig. Utemiljöerna ska vara tillräckligt stora enligt Svensk byggnorm.

Skolgårdar ska vara tillräckligt stora och funktionella enligt plan- och bygglagen och Boverkets anvisningar.

Energi och klimat

Energihushållning i byggnaderna ska stimuleras.

Förnybar energi såsom solenergi, vind, vattenkraft och hållbar bioenergi ska stimuleras.

Klimatanpassning ska tillämpas.

logotyp för mål 11 hållbara städer och samhällen, globala målen

Debattartiklar
(se även inlagda artiklar under rubrik Klimatgruppen)

2024-02-07 Vi måste prata om hur Norrköping ska byggas ut. Debatt om ÖP25 i NT

2024-02-18 Debatt i NT om Friytor vid nybyggnation

Aktiviteter

17 april 2023. Stormöte vid Marby Storgård (Hästklinken). All jordbruksmark och en stor del av alla tätortsnära skogar hotas av mycket stora byggplaner i Marby och Unnerstad.
Planbesked lämnat till markägarna.
På träffen redovisade Anders Wennerblad ”hotbilden” samt om ny ÖP 2025. (översiktsplan) som vi ska yttra oss i.
Senare kommer detaljplanerna. Anders berättade om Naturskyddsföreningens breda verksamhet och med fokus på plan-gruppen. Per Melin som driver jordbruk, stall med bred framgångsrik verksamhet samt hästklinik, redovisade att hans verksamhet med matproduktion och övrigt måste läggas ner om planerna realiseras.

Ca 60 personer deltog inkl. medlemmar från Motala, några politiker samt NT.