Skrivelser 2023

23-12-12 Yttrande i samråd över detaljplan Järnstången

23-11-10 Yttrande i granskningsfasen av detaljplan för byggnation i Göta parken (invid f.d. Folkets Hus) Stjärnan 16
23-09-28 Yttrande över detaljplan på jordbruksmark / beteshagar för byggnation, Jursla, Åby

23-09-28 Yttrande över solcellspark, Landsjö, Norsholm

23-08-16 Yttrande över ny Översiktsplan (ÖP25) för hela kommunen

23-08-14 Yttrande i samrådsskedet över restaurang i Götaparken (vid f.d. Folkets Hus)

23-06-11 Yttrande angående ny ”Returpunkt” Nodra Park mellan södra hamnen och Lindövägen

23-05-16 Yttrande angående naturreservat vid Mela, Övre och Nedre Glottern-sjöarna, Åby

232-05-14 Skrivelse angående oro för påverkan i och invid sjön Glan av byggnation vid stränder i Finspångs kommun samt bryggor och ökad båttrafik

23-04-23 Samrådsyttrande över Svalan 3 (Djäkneparkskolan), Östantill

23-03-14  Yttrande solcellspark Vikingen 2, Vikbolandet

2023-02-27 Yttrande över solcellspark vid Ö. Ny Vikbolandet

2023-02-15 Svar på remiss för aktualisering av riksintressen för naturvård – Bråvikens förkastingssystem.

2023-02-03 Yttrande ang. ny bussvändplan i grönyta vid Styrstadgatan / Stohagsgatan

2023-01-24 Överklagan till MMÖD ang. kv. Mjölnaren vid Skvallertorget där skyddade träd tänkts ta bort      Karta till överklagan enligt ovan

2023-01-09 Yttrande om solcellspark Ö. Eneby (Svärtinge Gård/Ringstad)

2023-01-09 Yttrande angående ny förskola vid Lindö gård