Tätortsnära skog ger fördelar

Naturen får oss att må bättre

En promenad i skogen ger avkoppling.

Skogens positiva effekter på vår hälsa är väl dokumenterad. Därför vill Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att regeringen ska avsätta mer pengar till skydd av skog som ligger nära tätorter. Även Norrköpings kommun bör göra mera för att skydda natur och skog.

Många fördelar

Ekosystemtjänster är naturens gratisarbete. Bin och andra flygfän pollinerar grödor, växterna renar luften och avger syre, dämpar buller och vind, absorberar och avger vatten. Klimatsmart! De stadsnära skogarna ger möjlighet till enkelt friluftsliv och avkoppling för alla i en lugn miljö. Skog på gångavstånd kräver inga resor, vilket är en miljövinst i sig. Det gör även att barn lätt kan nyttja och lära känna naturen. Skogen ger svalka och är den givna platsen för olika slag av utomhuspedagogik.

Problemet

Idag planeras ofta bebyggelse i viktiga skogar nära bostadsområden och i strandnära lägen. Alltför ofta förstörs de fina miljöerna av en för hård exploatering som ibland inleds innan naturinventeringen är färdig. Naturskyddsföreningen granskar många planer och har ofta anledning att påpeka att man inte tagit tillräcklig hänsyn till den stadsnära skogens natur- och rekreationsvärden. Allmänhetens många åsikter, vid samråd och i insändare, är en demokratisk rättighet som vittnar om ett stort engagemang hos Norrköpingsborna. Detta måste hanteras betydligt bättre vid planläggning av nya områden.

Lösningen

Det är lagförslag på gång som kommer att förstärka skyddet för de tätortsnära skogarna, men redan nu måste kommunen arbeta för att bevara denna värdefulla, stadsnära resurs. Man måste ha en tidig dialog med markägare om hur värdefull natur ska bevaras, utvecklas och skötas. Arbetet med en ny grönstrukturplan, som ska ligga till grund för alla beslut i den fysiska planeringen, måste påskyndas. Ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Skydda och bevara

Norrköping har många värdefulla stadsnära naturområden, invid attraktiva bostäder, som många medborgare nyttjar i sin vardag. Låt oss skydda och bevara dom. Då trivs de boende och naturen.

Politikerträff den 23 augusti

En politikerdebatt, med alla partier på plats, anordnas av oss i Strömparken 23 augusti klockan 18.00. Alla är välkomna att ställa lokala frågor om natur, miljö och klimat.

Anders Wennerblad
Ledamot i Naturskyddsföreningen Norrköping