Tar politikerna i Norrköping klimatfrågan på allvar?

I Norrköpings Tidningar kunde vi läsa den 26 mars att kommunen vill exploatera 240 hektar av Björnsnäs bästa jordbruksmark, som klassas som en av Östergötlands bördigaste åkermarker. Ytan motsvarar 540 fotbollsplaner, där kommunen vill bygga stora lagerlokaler och industrier.

Det talas om att det kan bli omkring 2000 nya arbetstillfällen. Frågan är hur hållbara dessa arbetstillfällen blir i längden, då Sverige ska göra en klimatomställning för att klara 2 graders målet som antogs i Parisöverenskommelsen 2015. Idag genererar Björnsnäs gård hållbara arbeten till ca. 75 personer i hela livsmedelkedjan och av dessa finns 7 anställda på gården. Det ligger helt i linje med den livsmedelsstrategi som antogs 2017 av regeringen, för en hållbar matproduktion med större självförsörjningsgrad i landet och export av livsmedel.

Idag konsumerar vi i Sverige produkter som bl.a. lagras i lagerlokaler för vidare transport ut till försäljning till svenska konsumenter som kräver 3,7 jordklot. Det förstår alla inte är hållbart, då vi bara har ett jordklot som alla väldens människor och djur har att dela rättvist på. Vi måste minska vår konsumtion av naturresurser mycket kraftigt och då kan det inte vara en ansvarsfull politik att förstöra mycket värdefull jordbruksmark för byggande av flera stora lagerbyggnader likt Rustas på Malmölandet.

I Miljöbalken står ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping tolkar det som att dagens väsentliga samhällsintressen är att i första hand klara klimatmålen Sveriges regering och EU fattat enligt Parisavtalet och ta tillvara på den åkerjord vi har för vår inhemska livsmedelsproduktion. Det kan inte vara samhällets viktigaste intresse att bygga mera lagerlokaler och ökad transport av produkter.

Det finns i Norrköpings kommun andra ytor för utveckling av industrimark, som också beskrivs i den antagna Översiktsplanen. Vi i Naturskyddsföreningen ser också att på sikt när Ostlänken finns kan Norrköpings nuvarande flygplats användas för bebyggelse.