Remissvar på Tågstrategi

Vår trafikgrupp har skrivit ett remissvar på Region Östergötlands Tågstrategi målbild 2040. Trafikgruppen skriver att förslaget Tågstrategisk målbild från Region Östergötland inte är ett relevant scenario för vad som är önskvärt 2040 för regionala trafiken utifrån behovet av omställning för att uppnå klimatmålen.

– Strategin saknar kompetens om spårburen trafik och behovet av omställning för att klara klimatet, säger Ingemar Hillerström, kontaktperson för Trafikgruppen.

Inom mindre än tio år måste vi ha minskat koldioxidutsläppen från trafiken kraftigt för att uppnå klimatmålet i Parisavtalet och hejda en oåterkallelig klimatkatastrof. Den stora potentialen för minskning ligger i biltrafiken i städerna och mellan städerna. Med hållbar stadsplanering genom allsidiga stadsdelar, cykelvägar, attraktiv kollektivtrafik och bilpooler kan bilanvändningen minska till en fjärdedel. I stora städer som Linköping och Norrköping är spårväg lösningen.

Remissvar på Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik