Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping 7/6, 17.00

Tid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats!
Plats:
Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen

Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information- och diskussion.
Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25)

Planen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park?
Strandnaturen eller vår bördiga åkermark? Innebär planen att Norrköping blir ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar?

Förslaget till översiktsplan och tillhörande bilagor går att läsa på www.norrkoping.se/oversiktsplan.

Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ute på samråd mellan 9 maj och 18 augusti.
Alla kan lämna synpunkter på översiktsplanen under hela samrådstiden.
För att lämna synpunkter om planförslaget mailar du: oversiktsplanering@norrkoping.se senast den 18 augusti 2023.

Varmt välkommen hälsar Naturskyddsföreningen
Info tel. 0731-500 368 (Anders W. Plan-gruppen / Styrelsen)