De har bäst miljöpolitik i Norrköping

Vilket parti ska den klimat-, miljö- och naturintresserade medborgaren i Norrköping rösta på i kommunalvalet i september?

Vi har undersökt hur klimat-, miljö- och naturvänliga de politiska partierna är i Norrköpings kommun. Vi har skickat en enkät till partierna som har representation i fullmäktige och svaren är nu klara. Av svaren att döma är Fi det miljöbästa partiet, tätt följt av MP och V. KD har bättre miljöambitioner än SD, S och L. Sämst ut i undersökningen är C och M.

Varför gör vi detta?

Vi har tre syften med enkäten och debatten:

 • Vi vill vi ge vägledning till den klimat- miljö- och naturintresserade medborgaren inför valet i september.
 • Vi vill att partierna vässar sin miljöpolitik. Vi välkomnar att partiernas svar på enkäten ändras till miljöns fördel.
 • Vi kommer under kommande mandatperiod följer upp partiernas löften och ambitioner.

Du är välkommen på politikerträff

Enkätfrågorna har ställts som underlag för en politikerträff i Strömparken torsdag den 23 augusti mellan kl. 18.00 och 19.30. Du är välkommen att lyssna och ställa egna frågor. Från kl. 17.30 bjuder vi på fika och berättar om vårt arbete. Träffen leds av Lektor Mattias Hjerpe från Linköpings universitet.

Så svarade partierna

I vår kortfattade sammanställning har vi bedömt svaren i klasserna grönt för godkänt. Gult för tveksamt, dubbeltydigt eller okunnigt. Svar som inte stämmer med Naturskyddsföreningens uppfattning om rätt utveckling har fått en röd färg.

Läs de fullständiga frågorna som vi har ställt och svaren som partierna har gett. 

Nedan kan du läsa vår sammanfattning och kommentarer till frågorna och partiernas svar:

 1. Ska kommunala naturreservat bildas under nästa mandatperiod?

V och S svarar klart ja på detta. Fi, MP, och KD har tvekande eller något tvekande svar. C, L, M och SD svarar nej. Att så många partier inte svarar klart ja på denna fråga är allvarligt eftersom förlusten av biologisk mångfald av många experter anses vara ett större miljöhot än klimatförändringarna.

 1. Ska kompensationsåtgärder för natur och rekreation skrivas in i exploateringsavtalen?

Fi, MP, C och KD svarar ja. V, L, M och SD är mer svävande och menar att det kan göras när behov finns. S och C pekar på att kompensationsåtgärder görs i detaljplaneärenden. Vi menar dock att kompensationsåtgärder görs i alldeles för liten omfattning.

 1. Tillåta att bygga bort de grundläggande kraven på god livsmiljö i form av parker, torg och gröna gårdar i Innerstaden?

Vi konstaterar att friytor som behövs i staden byggs bort när staden förtätas. Alla partier svarar att de inte ska tillåta att bygga bort de grundläggande kraven på grönytor. Det var bra att vi fått dessa svar. Det kan vi hänvisa till när nästa undermåliga miljö planeras.

En del politiker menar att det inte byggs i parker. Vi vill då påpeka att följande parker i innerstaden har på senare år bebyggts eller planeras att bebyggas. I några fall påverkas parkerna starkt av nybebyggelse.

 • Stadsdelen Berget söder om Kvarngatan.
 • Nordantill, söder om korset Bredgatan-Garvarevägen. Där var det avsatt en parkyta i tidigare detaljplan. Nu anläggs en mindre och sämre tillgänglig parkyta i kvarterets mitt.
 • Vänortsparken på Saltängsgatan.
 • Sveaparken vid Centralstation.
 • Strömparken. Ytan för nytt bostadshus ligger på mark som var avsatt som park i tidigare detaljplan.
 • Stort bostadshus planeras direkt intill Folkparken. Huset kommer påverka parken.

Även följande parker utanför innerstaden bebyggs eller påverkas starkt av planerad närliggande bebyggelse

 • Samma fenomen som i Drags. Nytt bostadshus, skolor och annat planeras direkt inpå parken.
 • Hultet i Kneippen.
 • Mamreparken i Hageby. För ny förskola.
 1. Ska Boverkets riktlinjer för barnens rastmiljö för lek, avkoppling och utomhuspedagogik följas?

Frågan ställs eftersom det finns skolor i Norrköping som saknar, eller har mycket små gårdar. Fi, V, MP, L och SD svarar klart ja. S, C och M skriver ”i möjligaste mån” eller liknande. KD vet inte.

 

 1. Ska ny detaljplan tas fram för Torget 5? En detaljplan som innebär att Strömparken får bättre parkkvaliteter och blir mer användbar för allmänheten.

Dagens detaljplan tillåter ett flerfamiljshus på 6 våningar på en yta som tidigare var planerad för park. Vi vill att området ska få bättre parkkvaliteter och bli mer användbar för allmänheten. Fi, MP och KD svarar klart ja. C, L och SD är tvekande. Det finns viktigare detaljplaner att ta fram. S och M anser att frågan inte är aktuell. V är positiva till att bygga bostadshus på Torget 5.

 

 1. Stödja den kommunala subventionen till Norrköpings Flygplats och den reguljära flyglinjen?

Fi, V och MP svarar klart nej. Målsättningen för S är att subventionerna ska minska. Övriga partier stödjer kommunal subvention av flygplatsen och flyglinjen. Vi anser att den miljöskadliga kommunala subventionen till flyget ska upphöra.

 

 1. Hur mycket pengar per år ska anslås till byggandet av nya cykelbanor och andra åtgärder som underlättar cyklandet i kommunen?

Vi konstaterar att Norrköping satsar betydligt mindre på cykelbanor än exempelvis Linköping. Vi frågar därför efter partiernas ambitioner under kommande mandatperiod. Fi svarar att de för 2018 föreslog 10 miljoner kronor mer än majoritetens budget. MP vill satsa minst 50% mer än idag. L vill satsa mer än idag. M anser att det byggs tillräckligt. Övriga partier har inte en klar uppfattning. Det behöver utredas först.

 

 1. Ska spårväg till Vilbergen/Vrinnevisjukhuset och på Kungsgatan byggas under mandatperioden?

Vi anser att det är angeläget att snarast bygga ut spårvägen till folktäta stadsdelar som saknar spårväg. V och MP svarar ja. Fi vill att planeringen startar. S och L vill utreda först. M svarar lite svävande att ”vi prioriterar spårvagn”. SD hoppas att det ryms inom budgetramarna. C och KD svarar nej. De anser att det inte finns pengar under nästa mandatperiod.

 

 1. Verka för att inga detaljplaner för bostäder tas fram där det saknas kollektivtrafik och gång- och cykelbanor till de boendes målpunkter?

Idag planeras och byggs bostadsområden som saknar tillfredsställande kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. Det betyder att de boende blir helt beroende av biltransporter. Vi har frågat partierna om de planerar att motverka dessa planer. Fi, S, MP och KD svarar ja. Vi ser fram mot att partierna i praktiken ska leva upp till detta löfte. V svarar ”delvis”. M och SD har vaga svar på frågan. C och L svarar nej.

 

 1. Mer resurser ges till åtgärder som underlättar att bo och arbeta på landet?

Alla partier utom M svarar ja. Här råder alltså en stor samstämmighet. M har ett svävande svar.

 

 1. Stödja planerna på en ökad biltrafik via Fiskebyvägen?

Det planeras för en ny avfart till E4 vid Fiskeby och kraftigt ökad trafik på Fiskebyvägen in mot staden. Detta kommer öka biltrafiken i Norrköping, vilket strider mot kommunens översiktsplan som säger att biltrafiken inte ska öka trots att invånarantalet beräknas öka. Vi undrar om partierna stödjer planerna på en ökad biltrafik på Fiskebyvägen? Fi och V svarar nej. L svarar ”kanske” och KD har inte tagit ställning. MP och SD svarar nej, men enligt deras kommentarer är de positiva till planerna, därför klassas svaren som gula av Naturskyddsföreningen. S, C och M svarar ja.

 

 1. Stoppa planerna på att bebygga värdefull jordbruksmark?

Fi, MP och KD svarar ja. Övriga partier utom S har tvekande svar. S svarar nej och menar att byggandet på åkermark i Norrköping är acceptabelt.