Bygg en hållbar stad

I Norrköpings innerstad byggs nya hus där det redan är för tätt. Det byggs till och med på parker och torg. Dessutom saknar nya bostäder ofta gröna gårdar.

Samtidigt byggs nya villaområden på odlings- och naturmark i stadens utkanter. Där blir det för litet underlag för närservice och kollektivtrafik vilket gör att de boende blir starkt bilberoende. Naturmarken behövs också för rekreation för hela stadens innevånare.

Förutom en miljömässig påfrestning av detta byggande innebär det också att staden blir alltmer segregerad.  De stora byggföretagen satsar helst på de köpstarka bostadsköparna som vill bo centralt eller i villa. För de som inte är så köpstarka byggs inga bostäder till överkomliga kostnader som kan lösa bostadsbristen.

Vi behöver bygga en tillräckligt tät stad som ger underlag till service och kollektivtrafik samtidigt som det är tillräckligt glest för gröna gårdar och parker. Närheten till natur, park och trädgård är grundläggande för fysisk och psykisk hälsa visar aktuell forskning. Alla hushåll behöver ett eget uterum och en grön gård att dela med grannarna i sitt hus. För särskilt de äldre barnen behövs även gemensamma gröna ytor där alla i kvarteret kan träffas. Från sitt kvarter ska man nå en allmän park inom gångavstånd. För hela staden behövs stadsparker och för längre utflykter behövs gröna stråk som leder till närmaste större naturområde för rekreation. Bostadshus bör inte vara högre än fyra till fem våningar för att fungera socialt enligt forskningen.

För hundra år sedan byggdes Röda stan som Norrköpings första exempel på Trädgårdsstad. Idén om Trädgårdsstaden kom från England och var en reaktion mot 1800-talets täta osunda industristäder. Man ville kombinera stadens fördelar där det fanns underlag för arbete, service och kultur med landsbygdens sunda livsmiljö med grönska och frisk luft. Norrköpings stad som då låg innanför Promenaderna var också alltför tät och osund. Därför byggdes Trädgårdsstad utanför Promenaderna i Söderstaden, Oxelbergen, på Norr och vid Västertull. Här är attraktiva boendemiljöer med måttligt höga hus på 2-4 våningar, gröna gårdar, parker, torg och med tillgång till stadens utbud av arbetsplatser, service och kultur.

Naturskyddsföreningen i Norrköping har bjudit in våra politiker till en debatt i augusti inför valet. Frågorna om förtätning kommer att tas upp. Vi vill uppmärksamma väljarna på hur partierna står i dessa frågor. Tänker partierna under nästa mandatperiod följa Plan- och bygglagen som säger att det ska finnas tillräckligt stora friytor på bostads- och skolgårdar? Ska partierna följa inriktningsdokumentet för miljöpolitiken i Norrköpings kommun som beslutades av Kommunfullmäktige 2017? Där står bland annat att ”Norrköping ska vara en integrerad kommun där olika bostadsformer blandas väl med grönområden, verksamheter och serviceinrättningar. Vi ska bevara och skapa grönska i såväl offentliga ytor som på tomtmark i nya liksom befintliga tätortsmiljöer.”

Ingemar Hillerström
Naturskyddsföreningen Norrköping