Vårt arbete

Vi verkar för ett hållbart samhälle, värnar om värdefull natur och den biologiska mångfalden. Ibland kan det kanske vara svårt att föreställa sig vad vi Naturreservategentligen gör och hur omfattande vårt arbete är. Vi är aktiva när det gäller att samverka med andra aktörer i Norrköping, vi träffar politiker och tjänstemän inom kommun och länsstyrelse för att diskutera aktuella frågor, vi träffar Norrköpings kommunekologer flera gånger per år, vi deltar i nedre Motala ströms Vattenråd vars mål är att minska övergödningen och vi deltar i Norrköping Fair Trade citys styrgrupp för ett schysstare Norrköping. Vi skriver även remisser och yttrar oss om detaljplaner och naturreservat. Vi är även med och inviger naturreservat.

Förutom detta gör vi även en hel del praktiska saker ute i naturen. Vi sköter röjning i Glans kalkbrott för att bevara den värdefulla floran som finns, vi röjer och förbättrar möjligheterna för backsipporna vid Smedby gamla tomt för att beståndet ska öka, vi arbetar på Nybygget (vid Sörsjön) som är ett Natura 2000-område, vi sköter ett antal vandringsleder åt kommunen där Nybyggeängenvi håller rent från skräp, röjer och rapporterar om något behöver åtgärdas, vi städar Esteröns stränder från ilandflutet skräp, vi hugger rent under värdefulla ekar för att gynna eklandskapet, som är unikt för Europa.

Medlemmarna är viktiga för oss, eftersom de hjälper till med sitt deltagande vid alla dessa praktiska saker, men även för att de är med och stödjer oss. Alla medlemmar är värdefulla, oavsett hur mycket eller lite man deltar. Många medlemmar hjälper styrelsen att få en större tyngd i våra samarbeten med olika intressenter. För att tacka och uppmuntra våra medlemmar till att fortsätta stödja oss på olika sätt ordnar vi även olika aktiviteter för medlemmarna.