Överdriven optimism

Vindkraftverk Böda förm

 Idag är ett inlägg om Marvikens vindpark inlagt i NT. Inlägget är förkortad. Här är vår hela version.

Svar på debattartikel skriven av Affe Gustafsson och Gunnar Sem i NT 11 feb 16:

Affe Gustafsson och Gunnar Sem är språkrör för Kolmårdsvinds ekonomiska förening. Kolmårdsvind ingår i konsortiet som söker tillstånd för vindkraftpark Marviken. Det färgar naturligtvis deras beskrivning , som tyvärr innehåller både felaktigheter och en överdrivet positiv bild av projektet.

Man skriver att de boende i området vid samråd varit positiva till projektet.  I NTs artikel om Marviken den 18/12 framgick att boende protesterade mot projektet då de befarar ljudstörningar. Kanske med viss rätt då man i projektets beskrivning anger att 40 dB inte kommer att överskridas.
40 dB är nästan en fördubbling av ljudet jämfört de 35 dB som är Naturvårdsverkets riktlinje för skärgårdsmiljö. Dessutom är ljudberäkningarna från Kolmårdsvind gjorda för landbaserade verk. Eftersom verken ska stå vid vatten ska en annan beräkningsgrund användas. Ljud fortplantar sig dubbelt så mycket över vatten.

Vad gäller risken för fågelkollision rent allmänt så är den inte så stor. Men jämförelsen med trafiken haltar då bilar i allmänhet kolliderar med vanligt förekommande fåglar och sällan havsörnar.
I området för Marviken är det främst den relativt stora förekomsten av havsörn som väcker invändning. Vad gäller DT-bird för att detektera fåglar fungerar systemet i princip bara när det är ljust, men då ganska bra, utom för små fåglar. Under ett dygn undgår 20-40 % av fåglarna upptäckt av DT-bird.

Att beskriva vindkraftparker som potentiella utflyktsmål kan nog bara en optimistisk exploatör göra. Det är inte den bild som Norrköpings och Nävekvarns båtföreningar ger i sina remissvar. Inte heller har vi kunnat få några Karlstadsbor att bekräfta det påståendet. Långfärdsskridskoklubben Solstadskäret i Karlstad avråder sina medlemmar att åka långfärdsskridsko nära vindkraftparken i Vänern.

Förbudet att åka båt närmare än 500 m gäller under byggtiden. Det är sant. Men man ska nog beakta det säkerhetsavstånd som för Marvikens vindkraftverk kommer att utgöra ca 600 m. Kom ihåg att nyligen rasade ett 180 m högt vindkraftverk i Växsjö. Sjöfartsverket anser att vindkraftparken kommer att blockera de farleder som går norrut från Arkösund.

Ett stort antal remissinstanser, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsföreningen, Båtunionen, Bråvikens segelsällskap med flera har uttalat sig negativt mot byggandet av vindpark Marviken. Norrköpings kommun tycks vara den enda instansen som uttalar sig positivt.

Sist men inte minst slår man till med klimatargumentet. Får vi inte vindkraft vid Marviken stiger temperaturen över 1,5 grader. Naturskyddsföreningen anser att vindkraft ska byggas på lämpliga ställen. Där gör den lika stor klimatnytta.

Stefan Arrelid

Naturskyddsföreningen i Norrköping

Dela

Kommentera

2 thoughts on “Överdriven optimism

 1. SVAR TILL NATURSKYDDSFÖRENINGEN I NORRKÖPING.
  Stora rovfåglar.
  Det finns sedan 20 år en växande population av havsörn både i Bråviken och inom andra delar av kommunen. Var dessa örnar tänker bosätta sig de närmaste åren vet ingen. Det visar sig att örnar har byggt bo inom någon kilometer från redan befintliga vindparker som är i drift. Alltså vindkraftverk skrämmer inte bort örnar från ett område. Dessutom är vår
  tänkta park ett mycket litet område av Östergötlands norra skärgård.
  Kollisioner med vindkraftverk är inte heller någon särskild vanlig dödsorsak för örnar. I NV (Naturvårdsverkets) rapport 6467 finns följande data. Av 47 dödade havsörnar under 6 år hade 2 kolliderat med vindkraftverk. Alltså en var tredje år av alla de vindkraftverk som finns i Sverige. Det finns inga vetenskapliga belägg för att fåglar kolliderar med vindkraft i den omfattning att det skulle kunna ha någon betydelse för några fågelpopulationer. Det finns i hela världen omfattande forskning, och ett otal rapporter, som bygger på grundliga fältstudier, som drar slutsatsen att fåglar inte kolliderar med vindkraft.
  Fågelsträck
  Flyttfågelsträck finns det över Bråviken, speciellt längre ut. Vi har dessutom förändrat parklayouten efter synpunkter från fågelexperter. Det finns inga vetenskapliga bevis för att vindparkverk skulle påverka dessa fågelsträck på annat sätt än att fåglarna väjer i god tid. Det finns däremot flera forskningsrapporter som visar att fåglar inte kolliderar med vindkraftverk, varken dagtid eller i mörker och dimma. Läs t ex NV rapporter 6413,5764, samt Jan Petterson som forskat på fågellivet i södra Kalmarsund, där det finns mycket större flyttstråk än vid Marviken.
  DT Bird
  Varningssystemet DT Bird som vi erbjuder oss att använda minskar risken för fågelkollisioner, vid alla väderslag, till i det närmaste noll; Kollisionsrisk 0,05 kollisioner/vindkraftverk/år alltså en på tjugo år, beräknat från 50 000 registrerade flygningar för DTBird installationer 2013-2015.Den ”naturliga” mortaliteten hos i stort sett alla fågelarter är kring 30% inom fågels första levnadsår.
  Ni och andra menar att systemet är till för att skrämma bort örnarna från vindkraftverken. Det är ett missförstånd. DTBird- systemet varnar fåglar som kommer inom ett visst avstånd från vindkraftverket för att väcka deras uppmärksamhet så att fågeln kan väja i tid. Systemet har provats och utvärdering pågår och det finns ingen grund för farhågan att örnarna skall lämna området i sin helhet på grund av varningssignalen. Dessutom har Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast att systemets varningssignal inte är att betrakta som en störning i artskyddsförordningens mening. (Boge o Kalmar dec. 2015)
  Sjöfart,Säkerhet
  Det rekommenderade säkerhetsavståndet på 500 meter från farled till vindkraftverk i vattnet, innebär inte att det är förbjudet eller farligt att vistas närmare än 500 meter. Våra verk kommer att byggas på öar, skär och kobbar. Det innebär att fartygen går på grund och inte krockar med vindkraftverken, Därför är kollisionsrisken i stort sätt noll.
  Om och hur båttrafiken kommer att stängas av eller omdirigeras några få dagar under byggtiden avgörs i samråd med Sjöfartsverket.
  Ljud
  Vid ljudberäkningarna har modellen Nord2000 använts, vilket är den mest avancerade och rättvisande modell som finns tillgänglig idag. Modellen tar hänsyn till både markens och vattnets egenskaper när det gäller spridning av ljudvågor. Vindparken byggs på öar och skär i Bråviken. Bakgrundsljudet vid kuster och till sjöss är alltid betydligt högre än 35 dBA, utom när det är vindstilla, men då står även verken stilla. Det blir med andra ord svårt om inte helt omöjligt att höra ljud från vindkraftverken även för den som befinner sig mitt i vindparken. Rakt under ett verk är ljudnivån 55-60 dBA, vilket motsvarar normal samtalston. Det går utmärkt att prata i mobil rakt under ett vindkraftverk, utan att behöva höja rösten.
  Lokaliseringen
  Länsstyrelsen i Östergötlands län konstaterar att:
  Utbyggnad av förnybar energi i form av vindkraft utgör ett högt prioriterat samhällsmål och är en viktig del i arbetet med att förverkliga den nationella politiken avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
  Vidare att
  ur regional planeringssynpunkt utgör Marviken en av få möjliga lokaliseringar för större vindkraftsetableringar inom Östergötlands skärgård.

  Sist men inte minst
  Enligt Naturvårdsverkets rekommenderade sätt att räkna, innebär Marvikens vindpark att 133 000 ton koldioxid per år kommer att försvinna ur det sammankopplade elsystemet.
  Detta är en icke föraktfull del för att bromsa växthuseffekten !!!
  Affe och Gunnar Kolmårdsvind Ek. För.

 2. Svar på Gunnar Sem och Alf Gustafssons inlägg den 10 mars

  Tack för responsen från er!

  Bland andra Sveriges Ornitologiska Förening, Naturvårdsveket och Naturhistoriska Riksmuseet anser att en skyddszon på 3 km ska finnas runt häckande havsörnar. Revirområden för både havsörn och berguv finns inom stora delar av det tänkta vindkraftsområdet. Havsörn och berguv är upptagna på den svenska rödlistan och i bilaga 1 till fågeldirektivet. Havsörnen har ökat i antal de senaste åren men är en av de arter som är mest drabbad i samband med vindkraftverk. Både havsörn och berguv har mycket betydelsefulla förekomster i Bråvikenområdet konstaterar Naturvårdsverket i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen.

  Naturvårdsverket anser vidare att man inte kan förlita sig på varningssystemet DtBird. Risken är stor att det tränger bort fåglarna, vilket gör att de får svårare att överleva. Undersökningen av DtBird i Smöla i Norge redovisar att under dygnet avvisar systemet fåglarna till 80 % inom en radie på 150 meter från vindkraftverken. 20 % av fåglarna som passerar systemet är inte ”i det närmaste noll” som Sem/Gustafsson skriver.

  Att det finns exempel på att örnar bygger bon nära vindkraftverk är inte ett bevis på att vindkraftverk är ofarliga för örnar. Örnar löper större risk än många andra fåglar att dödas av rotorbladen.

  Det är inte bara örn och uv som är i farozonen för vindkraftverk i Marviken. Alltför nära finns skräntärnekolonier i Bråvikens skärgård. Skräntärnan är också rödlistad och finns i fågeldirektivets bilaga 1. Sveriges Ornitologiska Förening anser att vindkraftverken skulle innebära en betydande kollisionsrisk för dem när de födosöker i de grunda vattnen kring Marviken.

  Sem och Gustafsson hänvisar till Naturvårdsverkets rapporter 6413 och 5764 som handlar om hur fåglar reagerar på de sju vindkraftverken i södra Kalmarsund. Det finns en rapport till i serien Vindval från Naturvårdsverket, nr 6467 Vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss. Där står till exempel ” Alla flygande fåglar kan i princip tänkas kollidera med vindkraftverk. Rovfåglar, hönsfåglar, måsar, trutar och tärnor kolliderar oftare än vad man kan förvänta med utgångspunkt från deras antal. Fåglar som häckar, rastar eller övervintrar, det vill säga spenderar längre tid inom ett visst område, löper större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar området under flyttning.” Vidare skrivs ”Det krävs särskild försiktighet i områden där koncentrationer av rovfåglar förekommer och i miljöer med högre tätheter av häckande vadare, det vill säga havsstrandängar, fågelskär samt vissa myrmarker och fjällområden.”
  Naturskyddsföreningen Norrköping tycker att den beskrivningen stämmer med Marvikenområdet. Länsstyrelsen i Östergötland avstyrker också kraftverken. Länsstyrelsen talar om en påtaglig skada på riksintressen för naturvård, friluftsliv och sjöfart.

  Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har i sina yttranden skrivit i skarpa ordalag om hur bristfälliga ansökningshandlingarna är. Säkerhetsavstånden handlar inte bara om kollisionsrisk, utan om störningar i radarbild och mörkernavigering. Riskanalysen är bristfällig och analys av påverkan på fritidsbåtstrafiken saknas.

  I ansökningshandlingarnas redovisning av ljudberäkning står det tydligt ”Svenska bestämmelser för externt buller från landbaserade vindkraftverk”. Men vi har inte licens för beräkningsprogram, och kunskap, att kontrollera beräkningarna.

  Enligt Naturvårdsverkets anvisningar ska ljudnivån inte överstiga 35 dBA i områden med lågt bakgrundsljud, till exempel i skärgårdar. Det kan vara riktigt att ljud från vågor och träd många gånger överröstar vindkraftverkens ljud. Men det finns fall där vindkraftverken snurrar däruppe trots att det är svag vind vid vattnet. Det uppträder speciellt under sommarkvällar. Och det är då som området används mest intensivt av friluftslivet.

  Naturskyddsföreningen i Norrköping anser att vindkraften är ett viktigt medel att minska energiproduktionens klimatpåverkan. I Östergötland har Försvaret hindrat vindkraftverk på stora delar av de bra vindkraftlägena runt Malmens flygplats. Vi kan inte se att Marvikenverken därför måste byggas. Staten har utsett riksintresseområden för vindbruk i Sverige. Dessa områden är beräknade att kunna inrymma minst Sveriges målsättning om 30 tWh per år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *