Yttrande kring Marviken Vindpark

Naturskyddsföreningen i Norrköping har till Mark- och miljödomstolen i Växjö sänt:

Läs hela yttrandet här (PDF): Yttrande Marviken Vindpark dec 15

SAMMANFATTNING:
MÅNGA OKLARHETER OCH BRISTER I UNDERLAGET samt
STORA STÖRNINGAR PÅ NATUR, FRILUFTS- och FÅGELLIV

Naturskyddsföreningen i Norrköping är positivt inställd till vindkraft och andra förnyelsebara
energikällor och anser att dessa är nödvändiga för att motverka klimatförändringar samt för en
hållbar framtida energiförsörjning.

Föreningen anser samtidigt att vindkraftsetablering ska ske med hänsyn till höga natur- och rekreationsvärden
och att dessa ska beaktas i högsta möjliga mån.

I området finns höga koncentrationer av havsörn, flyttfåglar och marina änder. Det finns stora
kunskapsluckor kring fågellivet vid Marviken och bättre underlag behövs för att kunna bedöma
vindparkens effekter på fågellivet. De fågelstudier som vindkraftsbolaget har låtit utföra
redovisar inte det totala fågellivet i området. Mer utförliga inventeringar behöver därför göras.

Naturskyddsföreningen i Norrköping anser utifrån det underlag som finns tillgängligt att
vindparken kan komma att få betydande påverkan på fågellivet vid Marviken.

Andra alternativa lokaliseringar bör övervägas. Eftersom befintligt underlag visar på höga koncentrationer och
stor mångfald av fåglar i området och rekreationsvärdena är höga anser vi att vindkraftverk inte
bör byggas inom det föreslagna verksamhetsområdet.

Påverkan på strandnaturen blir betydande med betongkonstruktioner, stenkajer för pråmar,
tillfartsvägar och plattformar för mobilkran. Exakta omfattningen av anläggningsarbeten
framkommer inte från ansökningshandlingarna.

Oklarheter finns kring beräkningarna för ljudutbredning, konsekvenser för det rörliga
friluftslivet, projektets lönsamhet och garantier för återställande av vindkraftområdet.

FÖR MERA INFO och kommentarer vänligen kontakta föreningens ordförande Stefan Arrelid, tel. 072-728 20 75.

Vänliga hälsningar
NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Norrköping

Anders Wennerblad
media-ansvarig

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *